Tuyển dụng

Nhân viên kế toán bán hàng

  • Người viết: Tạ Nhân lúc
Nhân viên kế toán bán hàng

Nhân viên bán hàng tại Shop

  • Người viết: Tạ Nhân lúc
Nhân viên bán hàng tại Shop

Nhân viên đồ họa, xử lý ảnh

  • Người viết: Tạ Nhân lúc
Nhân viên đồ họa, xử lý ảnh